KURUMSAL
Mevzuat (Kanun/Yönetmelik/Yönerge)
Kanun Yayın Tarihi
Devlet Memurları Kanunu
27.09.2017
İş Kanunu
07.10.2016
Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
07.10.2016


Yönetmelik Yayın Tarihi
BASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
01.09.2020
BASKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
06.12.2019
BASKİ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
19.03.2015
BASKİ İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik
02.03.2020
BASKİ İhale Yönetmeliği
02.09.2020
BASKİ Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği
04.07.2022
BASKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
02.08.2022
BASKİ Su Havzalarını Yıkım Yönetmeliği
02.03.2020
BASKİ Tarımsal Sulama Tarife Yönetmeliği
19.02.2021
BASKİ Tarifeler Yönetmeliği
10.06.2022
BASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
09.07.2020
BASKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
15.09.2020
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
07.10.2016
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
07.10.2016
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
07.10.2016
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
07.10.2016


Yönerge Yayın Tarihi
Balıkesir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Sürekli Ve Geçici İşçi Kadro Ve Pozisyonunda Çalışan İşçilere Fazla Süreli Çalışma Fazla Çalışma Ve Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma İle Ücretlerinin Ödenmesine İlişkin Yönerge
17.04.2019
BASKİ Alacakların Taksitlendirilmesi Esas ve Usüllerine İlişkin Yönerge
29.09.2020
BASKİ Arşiv Hizmetleri Yönergesi
02.09.2021
BASKİ Elektronik Kartlı Sayaç Uygulaması ile Tahakkuk ve Tahsilat Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
04.09.2020
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
12.11.2019
Standart Dosya Planı Genelge 2005 7
07.10.2016
Taşıt Yönetimi ve Akaryakıt Tüketimi Yönergesi
05.08.2019
ALO 185
Çek & Gönder