KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Av. İrem YILMAZ
Telefon: 0266 2021010(1019)

İrem YILMAZ, 01.05.1977 tarihinde Balıkesir Merkezde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı.  Üniversite eğitimini 9 Eylül Hukuk Fakültesinde tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde Yerel Yönetimler Yüksek Lisansı yaptı.

 • 2000-2014 yılları arasında Balıkesir Belediyesinde Avukat olarak çalıştı.
 • 2014-2015 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında Emlak ve İstimlak Daire Başkanı olarak görev yaptı.
 • 2015-2017 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı olarak görev yaptı.
 • 2017-2019 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığında Avukat olarak görev yaptı.
 • 20.06.2019 tarihinde BASKİ Genel Müdürlüğünde Avukat olarak çalışmaya başladı.
 • 09.12.2019 tarihinde BASKİ Genel Müdürlüğünde 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve halen bu görevi sürdürmektedir.

 
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği teşkilat, görev ve çalışma yönetmeliği ile hukuk müşavirliğinin görevleri belirlenmiş olup, şunlardır;

 • Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara dair muameleler yapmak, İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin, İdare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri nezdinde neticelendirilmesini temin etmek, bunların dosyalarını tanzim etmek ve kayıtlarını tutmak,
 • Personel Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu ile diğer kanunların takibinden dolayı İdare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya diğer kanallarla hallini sağlamak, iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, akdedilecek mukaveleleri, ilgili Dairesi ile müştereken tetkik ve tanzim etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, Hukuk Müşavirliğinin iştiraki gereken komisyonlara iştirak etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylar hususunda Müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak, Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli, idari ve mali tebligatları almak ve gereğini yapmak,
 • Toplu-iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak, toplu-iş sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve görevlerin yürütülmesi için kanunlar dahilinde gerekli tedbirleri almaya yetkili ve bu işlemler dolayısıyla mesuldür.
 • Hukuk Müşavirliği İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarda gerektiğinde üniversite veya ilgili kuruluşlardan mütalaa alabilir.
 • Hukuk Müşavirliğinin çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle tespit edilir. 


ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız