KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
  » Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
  » Havza Koruma Ruhsatlandırma ve Denetleme Şube Müdürlüğü
  » İçmesuyu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
  » Su Kalitesi İzleme ve Dezenfeksiyon Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Birol KOCATAŞ
Telefon: 0266 2021033

Birol KOCATAŞ, 1984 yılında Balıkesir’de doğdu. Orta öğrenimini Edremit Lisesinde, Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

 • 2006-2008 yılları arasında özel sektörde,
 • 2008-2014 yılları arasında Yerel Yönetimlerde çeşitli görevlerde bulunmuştur.
 • 2014 yılından itibaren BASKİ Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Atıksu Arıtma Ruhsatlanadırma  ve Denetim Şube Müdür Vekili olarak görev yapmakta iken; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olarak 04.11.2016 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına  Atıksu Arıtma Ruhsatlanadırma  ve Denetim Şube Müdürü olarak atandı.
 • Ekim 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında İçmesuyu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığında Merkez Şube Müdürü olarak görev yaptı.
 • 20.02.2019 tarihinden itibaren Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Arıtma Tesisleri Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken,
 • 25.07.2023 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.
 • BASKİ mesuliyet alanında inşaatları gerçekleştirilen veya BASKİ tarafından devir alınan geçici-kesin kabulleri yapılarak teslim edilen her türlü atık su arıtma (biyolojik, ön arıtma, paket arıtma vb.) tesisleri ile bu tesislerin çıkış hatları ve deniz deşarj hatları ile bu hatları besleyen en son terfi merkezinin işletilmesi, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarının yapılması ve bu maksatla ileriye dönük orta ve uzun vadeli programların hazırlanması, öncelik tedbirlerinin tespit edilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ile gerektiğinde makamın onayına sunulması, işletme laboratuarları vasıtası ile tesislerin atık su karakterizasyonunun tespit edilmesi, biyolojik arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasının temini ile değerlendirilmesi ve projelendirme safhasına getirilmesinin sağlanması başkanlığın temel görevidir. Bu işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulması halinde hizmet satın alımı yapar.
 • BASKİ mesuliyet alanında inşaatları gerçekleştirilen veya BASKİ tarafından devir alınan geçici-kesin kabulleri yapılarak teslim edilen her türlü içmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarının yapılması ve bu maksatla ileriye dönük orta ve uzun vadeli programların hazırlanması, öncelik tedbirlerinin tespit edilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ile gerektiğinde makamın onayına sunulması, işletme laboratuarları vasıtası ile tesislerin içmesuyu karakterizasyonunun tespit edilmesi, biyolojik arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasının temini ile değerlendirilmesi ve projelendirme safhasına getirilmesinin sağlanması başkanlığın temel görevidir. 
 • Atıksu sisteminin kumandasını yapmak gayesiyle Atıksu SCADA (System Control And Data Acguation) sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin, terfi istasyonlarının ve sanayi kuruluşlarının SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği), AKDY (Atıksuyun Kanala Deşarj Yönetmeliği) uygun olarak çalışmasını İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmesi, 
 • Gerektiğinde kontrol laboratuarları ve üniversite imkanlarından da faydalanarak arıtma tesislerinin kontrol edilmesi ile lüzumu halinde ilgili birimlerle koordineli olarak arıtma tesislerini geliştirici çalışmaları planlamak ve uygulamaya koymak,
 • Tesislerin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması, işletmeye ait görüş ve tavsiyelerin ilgili Dairelere intikal ettirilmesi, plan ve programlarını gerektiğinde revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için iş birliği yapmak, 
 • Arıtma tesislerinin verimli çalışması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizini yapmak, rapor hazırlamak ve alınan kararları uygulamaya koymak,
 • BASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinin hazırlanması ve bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda endüstriyel atıksu kaynaklarının denetimi ve deşarj ruhsatı verilmesi çalışmalarını yapmak,
 • BASKİ’nin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sanayi kuruluşlarından ve BASKİ tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerinden alınana numunelerin ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca analizini yapmak ve raporlandırmak, 
 • Bu görevlerin haricinde Genel Müdürlük tarafından verilecek her türlü görevi, yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak ve zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını temin etmek,
 • İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, konu ile ilgili yönetmelik ve yönerge hazırlamak, su havzalarında, sanayi işyerlerinin haricindeki tesislerin yapacağı kirlenmeleri önlemek, bunun için gerekli tedbirleri aldırmak, su havzalarının ağaçlandırılmasını sağlamak, havzalarda zararlı atık üreten konut, tesis ve firmaların mutlak mesafeden başlanarak kamulaştırma işlemlerini ilgili Dairesinden istemek, havzalarda; yönetmelik ve yönergeler dahilinde inşaat ruhsatlarına, imar planlarına, taş ve maden ocaklarına, yer altı ve kaynak suları ve benzeri ruhsat müracaatları hakkında görüş vermek,
 • Su havzaları koruma alanlarında bulunan BASKİ’ye ait tesis, işletme, bina ve barajlarını sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak, su havzalarının korunması için tespit, ikaz, yıkım ve benzeri çalışmalarda güvenliğin tesisinde Genel Kolluk Kuvvetleri ile birlikte görev yapmak,
 • İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının her türlü kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, konu ile ilgili yönetmelik ve yönerge hazırlamak,
 • İçme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarına ait yağış rejimlerinin izlenmesi, gelecek yıllara ait su işletim planlamalarının yapılması, sel-kuraklık gibi doğal afetler öncesinde, afet anında ve afet sonrasında uygulanacak tedbirlerin alınması, bunlara ait her türlü plan ve iş sırasının belirlenmesi,
 • BASKİ’nin görev sahası ile Balıkesir’e su temin eden veya edecek olan su kaynaklarına ait havzaların sınırları içinde fenni şartlara uygun şekilde yapılan ve evsel atık üreten yapıların kanalizasyon bağlantı projelerinin, Atıksu Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, Tarifeler Yönetmeliği, Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek BASKİ’nin görüşünün verilmesini sağlamak,
 • Su havzalarında evsel atık üreten sanayi işyerlerinin haricindeki mevcut endüstriyel tesislerin yapacağı kirlenmeleri önlemek, bunun için gerekli tedbirleri aldırmak, su havzalarında zararlı atık üreten konut, tesis ve firmaların mutlak mesafeden başlanarak kamulaştırma işlemlerinin ilgili Dairesinden istenmesi, 
 • Su havzalarında yönetmelik ve yönergeler dahilinde inşaat ruhsatlarına, imar planlarına, taş ve maden ocaklarına, yer altı ve kaynak suları vb. ruhsat müracaatları hakkında görüş vermek, 
 • Su havzalarının su ve rüzgar erozyonuna karşı korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine kurulmasını sağlamak, 
 • (Değişik:GK- 24/05/2016-20) İlan edilen su havzalarında, endüstriyel ve evsel atık üreten tesis/konut vb. gibi yerlerden atık su numunelerinin tahlillerinin yaptırılması ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemlerinin yapılması, 
 • Bu görevlerin haricinde Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek her türlü görevi, yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak ve zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını temin etmek, 
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür. 


Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 1 İçmesuyu Arıtma ve Havza Koruma Şube Müdürü Vekili, 1 Atıksu Arıtma Ruhsatlandırma ve Denetleme Şube Müdürü Vekili, sözleşmeli memur statüsünde 1 Çevre Mühendisi, sözleşmeli memur statüsünde 1 Elektrik Teknisyeni, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni personeli ile yürütülmektedir.ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız