ABONE İŞLERİ
Abonelik İşlemleri
ABONELİK İPTALİ
 
Su aboneliği bulunan bir konut yada işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine aboneliğin başlangıcı ile birlikte alınan  m³ karşılığı güvence bedeli güncel su birim fiyatı üzerinden hesaplanarak iade edilir. Ancak daha önce sabit fiyat üzerinden alınan güvence bedelleri ise aynı bedel üzerinden iade edilir.
 
Gerekli Belgeler :
 • T.C. Kimlik Belgesi
 • Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti
 • Abonelik Güvence Bedeli iade dilekçesi doldurularak imza edilir.(Abone servisinden matbu olarak temin edilir.)
 • Abonenin son endeks dahil tüm borçları tahsil edildikten sonra kapama işlemi gerçekleştirilir.

1. Dilekçe (Abone Servisinden temin edilir)

2. Abonelik için :  

 • Yapı kullanma izin belgesinin fotokopisi
 • İnşaat Ruhsatı (sadece şantiye ve inşaatlar için) 
 • Tapu fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • DASK, 6305 sayılı afet sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan (İnşaat ve Şantiye Abonelikleri hariç)
 • Kira Sözleşmesi
 • Sayaç seri no ve markası
 • Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekaletname ile Vekili

3. İlk defa su abonesi olacaklarda ilk tesis ücreti 160+KDV alınmaktadır.

Güvence Bedeli olarak;

 • Konut Abonelerinden 45 m3 X merkez (Altıeylül-Karesi) güncel konut su birim bedeli,
 • İşyeri Abonelerinden 60 m3 X merkez (Altıeylül-Karesi) güncel işyeri su birim bedeli,
 • İnşaat-Şantiye Abonelerinden 100 m3 X merkez (Altıeylül-Karesi) güncel inşaat-şantiye su birim bedeli alınmaktadır.
 • Aboneliğin başlangıcı ile birlikte alınan  m³ karşılığı güvence bedeli; aboneliğin kapatılması ile beraber aynı m³ karşılığı olan güncel su birim fiyatı üzerinden hesaplanarak iade edilmektedir.
 • Daha önce sabit fiyat üzerinden alınan güvence bedelleri ise aynı bedel üzerinden iade edilmektedir.

4. Şirket adına abonelik yapılacak ise;

 • Şirkete ait imzaya yetkili kişinin imza sirküsü,
 • Şirkete ait yetki belgesi,
 • Vergi Levhası,
 • Yetkili kişi gelemiyor ise Noter Onaylı vekaletname ile vekil şahsen müracaat etmelidir.


5. Binaya ilk abonelik için su keşfi yapılması gerekir.
 

6.İlk defa su bağlanacak abonelerde şebekeye olan mesafesi boru çapı malzeme ücretleri Keşif memurluğunca yerinde tespit edilir. Kazı yapılacak zemin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) birimi tarafından keşif tamamlanıp ücreti belirlendikten sonra topluca tahsil edilir.

7. Yeni su bağlanacak binanın tesisatı, kollektörü hazır olacak, ekiplerimizce tesisat kontrol edildikten sonra en kısa süre içerisinde  bağlantısı yapılacaktır. 

Kuyu suyu kullananlar Atıksu Toplama, Arıtma ve Bertaraf Ücreti adı altında sayaçtan okunan m³ üzerinden tahakkuk edilen ücreti ödemek zorundadırlar. Kuyu suyu kullanan işyeri ve meskenler kuyu suyu aboneliği için;

 1. Kuyu suyuna bağlanılacak su sayacı seri numarası
 2. Abone olacak kişinin kimlik fotokopisi
 3. Kuyu suyu abonelerinden bağlı oldukları abone grubuna ait bedelin %50'si oranında teminat tutarı alınır.
 4. D.S.İ.'den suyu kullanım amacına göre alınmış Yeraltı Suyu Kullanım Belgesi
 5. İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış suyun kullanılabilirliğine dair rapor belgeler alınarak ve kullanım amacına göre bağlantı yapıldığı da tespit edilerek abonelik tesis edilecektir.

Geçici Madde 11 – (1) (Ek : 9/7/2008-5784/25 md.) 01/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir.

Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.

 

GEÇİCİ KONUT VEYA İŞYERİ ABONELİK İŞLEMLERİ

31.12.2021 öncesi yapılan yapılar ile ilgili;

• Tapu Belgesi

• Elektrik, Yol, Kanalizasyon, Telefon, Doğalgaz Hizmeti aldığına dair belge

• T.C. Kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

• DASK (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)

• Noter tasdikli vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

• Kiracılar için kira sözleşmesi

• Sayaç seri numarası ve markası

 

31.12.2021 ile 01.07.2022 arası yapılan yapılar ile ilgili;

• Tapu Belgesi

• Yapı (inşaat) Ruhsatı Fotokopisi

• Elektrik, Yol, Kanalizasyon, Telefon, Doğalgaz Hizmeti aldığına dair belge

• T.C. Kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

• DASK (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)

• Noter tasdikli vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

• Kiracılar için kira sözleşmesi

• Sayaç seri numarası ve markası

 

Geçici Madde 16-

….Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.” hükmü gereğince;

31.12.2017 tarihinden önce yapılan yapılar ile ilgili geçici abonelik için gerekli evraklar:

 1. T.C. Kimlik Numaralı Kimlik fotokopisi
 2. Kiracılar için kira sözleşmesi
 3. Yapı Kayıt belgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlardan temin edilecektir.)
 4. Noter onaylı vekâletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 6. Sayaç Seri No ve Markası
 7. Tapu Fotokopisi

Şehir kanalizasyon şebekesine binanın bağlanabilmesi için kullanıcı BASKİ İçme suyu ve kanalizasyon Dairesi Başkanlığına dilekçe ve binaya ait ruhsat fotokopisi ile birlikte müracaatta bulunur. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) birimi tarafından yerinde keşif yapılarak kazı yapılacak zeminin durumu (toprak, asfalt vb.) belirlenerek kazı ücretleri ile kanal bağlantı ücretleri topluca  alınır. Kanal bağlantısı ise en kısa zamanda ekiplerimizce yapılır.

Bağlı bulunulan BASKİ abone merkezlerine şahsen veya noter onaylı vekaletname aslı (müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise ) ile başvurulmalıdır.

 1. BASKİ Su Abonesi Numarası
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Kiracılar için kira sözleşmesi (Kamuya ait lojmanlarda lojman tahsis belgesi)
 4. DASK (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)
 5. Şirket adına abonelik yapılacak ise: imza sirküsü, yetki belgesi 
 6. Eğer vatandaş suyun kesik olduğunu beyan ederse su açma emri düzenlenerek aynı gün içinde suyu açılır.

Belirli bir süre için (2 Ay ve üstü) kullanılmayacak konut yada işyeri ile ilgili olarak geçici kapama işlemi yaptırılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için o abonelik üzerinde herhangi bir borç bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden sayacın üzerindeki son endekse kadar ödemesi yapıldıktan sonra geçici kapama işlemi yapar. Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası çıkarılmaz.

Aboneliğin iptali istendiğinde bağlı bulunulan BASKİ Genel Müdürlüğü Su Abone Servisine şahsen başvurulmalıdır. Varsa, geriye dönük borçların tamamı ödenmelidir. Su sayacı üzerindeki son endeks kullanıcı tarafından okunarak servise bildirilir. Varsa tahakkuk eden miktar tahsil edilir. Sonra abone teminatı iade edilerek, işlem tamamlanır. (Abone teminatı mutlak suretle aboneliği yaptıran kişiye verilir.)

ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız